КРИТЕРИИ

 

ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

        I Общи условия:

 

Съгласно разпоредбите на чл.35 от ППЗНП в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година.Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите им, ако физическото и умственото им развитие позволява.

 

      II Необходими документи за записване

  1. Заявление по образец от училището.
  2. Акт за раждане - ксерокопие (представяне на оригинала за сверяване).
  3. Документ за личен лекар за деца със специални образователни потребности.
  4. Удостоверение за завършена подготвителна група или клас.
  5. Декларация от родителя, само в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.
  6. Декларация, че детето желае да посещава занималня .

 Забележка: В случай, че детето не е посещавало детска градина, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

 

III График на дейностите по прием и записване на ученици в I клас:

     

1.Стартиране на дейности по приема- месец май 2018г.

2.Родителска среща с родителите на бъдещите първокласници.

3.Сформиране на училищна комисия за дейности по  прием в първи клас със заповед на Директора.- септември 2018

4.Изработване  на  образци  на заявления, служебни бележки и др.

5.Подаване на заявления до 31 май 2018г.

6.Представяне на удостоверение за завършена подготвителна група до 10 юни 2018г.

7.Сформиране на паралелките и поставяне на списъците на уведомителните табла в училището и обявяване на свободните места до 15 юни 2018г.

8.Обжалване на разпределението по класове до 30 юни 2018г.

9. Заповед  на директора за  възлагане  класно ръководство.-до 3.09.2018г.

10.Записване на новоприетите ученици в книгата на подлежащите ученици.-до 20.09.2018г.

 

 

IV Критерии за подбор и прием в I клас

 

1.Входящ номер  на подаване на заявлението.

2.Ред на посоченото от родителя желания за учебен план./масова или РИИИ/

3.Деклариране на съгласие за целодневно обучение.

4.Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището

5.Деца на учители и служители в училището или работещи в сферата на образованието.

6.Адресна регистрация на родителите.

7.Пътуващи ученици от други населени места.

8.Деца с ресурсно подпомагане.

 

Забележка:В случай на подадени повече молби за предпочитан учител или паралелка, директорът определя в коя паралелка да бъдат разпределени бъдещите първокласници.